CJRAE NEAMȚ

Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Neamț


Atribuțiile Centrului de Resurse și Asistență Educațională sunt:

 • coordonează, monitorizează şi evaluează, la nivel judeţean, activitatea centrului judeţean de asistenţă psihopedagogică (CJAP) şi a cabinetelor de asistenţă psihopedagogică, a centrelor şi cabinetelor logopedice interşcolare, colaborează cu centrele şcolare pentru educaţie incluzivă în vederea asigurării serviciilor educaţionale specializate, coordonează, monitorizează şi evaluează servicii specializate de mediere şcolară.

Obiectivele :

 • cuprinderea şi menţinerea în sistemul de învăţământ obligatoriu a tuturor copiilor/tinerilor, indiferent de particularităţile lor psihoindividuale şi sociale;
 • asigurarea suporturilor suplimentare necesare desfăşurării educaţiei de calitate în funcţie de potenţialul biopsihosocial al fiecărui copil/tânăr;
 • informarea şi consilierea cadrelor didactice în spiritul optimizării activităţii didactico-educative;
 • colaborarea cu factorii educaţionali implicaţi în dezvoltarea personalităţii elevilor/tinerilor în scopul integrării optime a acestora în viaţa şcolară, socială şi profesională;
 • implicarea părinţilor în activităţi specifice unei relaţii eficiente şcoală- familie-comunitate, ca bază a adaptării şcolare şi a integrării sociale a copiilor/tinerilor;
 • organizarea elaborării de studii privind abandonul şcolar, comportamentul deviant juvenil, anturajul negativ, activităţile extraşcolare/timpul liber;
 • organizarea de programe şi proiecte antiviolenţă în mediul educaţional

Beneficiarii Centrului de resurse și asistență educațională sunt:

 • copii, elevi, tineri;
 • părinti sau aparținători legali ai copiilor;
 • personalul angajat în instituțiile de învățamânt sau în alte instituții care   acționează în domeniul problematicii copiilor;
 • membrii ai comunității locale.

Serviciile oferite de  Centrul de  resurse și asistență educațională:

 • de asistenţă psihopedagogică şi orientare şcolară şi profesională, furnizate prin centrele judeţene şi prin cabinetele şcolare de asistenţă psihopedagogică;
 • de terapii logopedice, furnizate prin centrele şi prin cabinetele logopedice interşcolare;
 • de evaluare, orientare/reorientare dinspre şcoala specială spre şcoala de masă şi invers, prin intermediul comisiei de orientare şcolară şi profesională, la propunerea serviciului de evaluare şi orientare şcolară şi profesională din cadrul CJRAE;
 • de mediere şcolară, furnizate de mediatorii şcolari;
 • de consultanţă pentru educaţie incluzivă, furnizate de centrele şcolare pentru educaţie incluzivă;
 • de formare, prin parteneriate cu instituţii abilitate să ofere formare iniţială, conform unor acorduri-cadru;
 • de informare şi consiliere pentru cadre didactice, copii, părinţi, precum şi pentru alţi membri ai comunităţii;
 • de consiliere şi prevenire a delincvenţei şi predelincvenţei juvenile.

Funcții :

 • coordonare, monitorizare şi evaluare a serviciilor educaţionale specifice din judeţ/municipiu;
 • monitorizare a evoluţiei beneficiarilor serviciilor educaţionale;
 • informare şi documentare pentru beneficiarii serviciilor educaţionale;
 • colaborare cu partenerii sociali din comunitate, precum şi cu organizaţii şi asociaţii la nivel naţional şi internaţional.   

Responsabilitățile Centrului de resurse și asistență educațională sunt:

 • coordonează, monitorizează și evaluează metodologic și stiințific  serviciile educaționale realizate de către CJAP, cabinetele de asistență psihopedagocică, centre și cabinete logopedice;
 • colaborează din punct de vedere metodologic cu centrele şcolare pentru educaţie incluzivă în vederea furnizării serviciilor specializate;
 • constituie echipe multidisciplinare de intervenţie timpurie, menite să realizeze evaluarea tuturor copiilor, monitorizarea, depistarea şi asistenţa precoce corespunzătoare a celor cu cerinţe educaţionale speciale sau cu risc în dezvoltarea competenţelor personale;
 • propune ISJ şcolarizarea la domiciliu pentru copiii nedeplasabili, respectiv înfiinţarea de clase sau de grupe în spitale conform unei metodologiicadru elaborate de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, în baza prevederilor art. 52 alin. (3) din Legea nr. 1/2011;
 • oferă servicii de evaluare complexă şi diagnosticare a gradului de deficienţă pentru copiii, elevii şi tinerii cu cerinţe educaţionale speciale din învăţământul special, special integrat şi din învăţământul de masă, prin intermediul serviciului de evaluare şi orientare şcolară şi profesională şi al centrelor şcolare pentru educaţie incluzivă, pe baza colaborării dintre comisiile din cadrul CJRAE şi comisiile pentru protecţia copilului din cadrul direcţiilor generale judeţene/a municipiului Bucureşti de asistenţă socială şi protecţia copilului, colaborarea între comisii realizându-se conform unui protocol de colaborare, în baza prevederilor art. 50 alin. (1) şi (2) şi art. 51 alin. 1 din Legea nr. 1/2011;
 • participă la formarea iniţială a cadrelor didactice, prin asigurarea practicii pedagogice în unităţi de învăţământ preuniversitar din judeţ/municipiu, în baza acordurilor/parteneriatelor;
 • participă la formarea continuă prin identificarea nevoii de formare şi furnizează servicii în domeniu în baza prevederilor art. 239 şi 240 din Legea nr. 1/2011; h) colaborează cu instituţiile acreditate în scopul formării iniţiale şi continue, cu casa corpului didactic, instituţii de învăţământ superior, organizaţii neguvernamentale etc., în baza unor acorduri-cadru/parteneriate;
 • informează şi consiliază cadrele didactice în domeniul educaţiei incluzive;
 • informează beneficiarii în domeniul consilierii privind cariera;
 • realizează materiale şi mijloace de învăţământ cu valoare de suport metodico-ştiinţific pentru cadrele didactice din învăţământul preuniversitar;
 • evaluează specialiştii care oferă servicii educaţionale din centrele de asistenţă psihopedagogică şi din centrele logopedice, precum şi mediatorii şcolari;
 • realizează o bază de date care centralizează toate serviciile oferite beneficiarilor şi semnează/aprobă documentele elaborate de profesioniştii din subordine, planuri de activitate, rapoarte de activitate etc.;
 • gestionează registrul de evidenţă a salariaţilor din subordine, cu excepţia personalului din centrele şcolare pentru educaţie incluzivă;
 • analizează şi gestionează propunerile venite din partea unităţilor din învăţământul preuniversitar privind înfiinţarea de cabinete de asistenţă psihopedagogică şi cabinete logopedice, pentru a oferi servicii educaţionale specifice direct beneficiarilor, cu avizul/sprijinul consiliului judeţean şi al ISJ;
 • realizează studii şi cercetări pe baza unei analize de nevoi şi la solicitarea partenerilor educaţionali;
 • facilitează relaţionarea unităţilor şi instituţiilor din învăţământul preuniversitar cu comunitatea, prin parteneriate, proiecte şi programe.

NOUTĂȚI

27.03.2024Centru Evaluare 2024

21.03.2024

Venituri salariale ale functiilor din cadrul CJRAE Neamt

22.11.2023

PROIECT _IMPREUNA PRINDEM CURAJ


21.11.2023Rezultat contestatii concurs mediator scolar.


20.11.2023Rezultat ocupare functie mediator scolar


14.11.2023

Rezultat probă scrisă mediator scolar.pdf09.11.2023

Rezultate concurs logopezi 

08.11.2023

Rezultat selectie Mediator Scolar

Rezultat inspectie la clasa

25.10.2024

 În secțiunea Anunțuri/Carieră a fost publicat concurs ocupare

10 posturi logopezi, un post profesor


24.10.2023 - În secțiunea Anunțuri/Carieră a fost publicat concurs ocupare 4 posturi mediatori 


20.09.2023 - În secțiunea Anunțuri a fost publicat documentul privind rezultatul probei scrise la concursul pentru ocuparea posturilor de administrator patrimoniu, șofer


15.09.2023 - În secțiunea Anunțuri a fost publicat documentul privind rezultatul probei scrise la concursul pentru ocuparea posturillor de administrator patrimoniu, șofer I


08.09.2023 - În secțiunea Anunțuri a fost publicat documentul privind selecția dosarelor pentru organizarea concursului pentru posturile de administrator patrimoniu, șofer I


28.08.2023 - În secțiunea Anunțuri a fost publicat un anunț privind organizarea unui concurs, pentru ocuparea următoarelor posturi vacante: administrator patrimoniu, șofer I


03.04.2023 - În secțiunea Anunțuri au fost postate informații privind evaluarea dezvoltării preșcolarilor care împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 01 septembrie – 31 decembrie 2023


31.03.2023 - În secțiunea Resurse/Transparență a fost postată lista veniturilor CJRAE Neamț plătite din fonduri publice


28.02.2023 - În secțiunea Anunțuri/Carieră a fost publicat rezultatul concursului organizat pentru ocuparea funcției mediator școlar DEB/M


21.02.2023 - În secțiunea Anunțuri/Carieră au fost publicate condițiile specifice de ocupare a posturilor didactice vacante din unitatea noastră


16.02.2023 - În secțiunea Anunțuri/Carieră a fost publicat un anunț privind rezultatul probei scrise la concursul organizat în vederea ocupării funcției vacante, pe perioadă nedeterminată, de mediator școlar DEB/M


16.02.2023 - În secțiunea Anunțuri/Carieră a fost publicat un anunț privind selecția dosarelor de înscriere la concursul organizat în vederea ocupării funcției vacante, pe perioadă nedeterminată, de mediator școlar DEB/M30.01.2023 - În secțiunea Anunțuri/Carieră a fost publicat un anunț privind organizarea unui concurs pentru ocuparea posturilor vacante administrator financiar (contabil șef) și mediator școlar, perioadă nedeterminată28.09.2022 - În secțiunea Resurse/Transparență a fost postată lista veniturilor CJRAE Neamț plătite din fonduri publice 


20.07.2022 -

În secțiunea Anunțuri/Carieră a fost publicat un anunț privind  organizarea unui concurs pentru ocuparea unui post didactic de profesor consilier școlar, pe perioadă determinată31.03.2022 - În secțiunea Resurse/Transparență a fost postată lista veniturilor CJRAE Neamț plătite din fonduri publice


28.03.2022 - În secțiunea Anunțuri au fost postate informații privind evaluarea dezvoltării preșcolarilor care împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 01 septembrie – 31 decembrie 2022


02.11.2021 - În secțiunea Anunțuri a fost postată Consultarea de piață din cadrul Proiectului "Calitate și incluziune prin educație"


01.11.2021 - În secțiunea Anunțuri a fost postată Situația vaccinării personalului contractual din CJRAE Neamț 


31.03.2021 - În secțiunea Anunțuri a fost postată lista veniturilor CJRAE Neamț plătite din fonduri publice


31.03.2021 - În secțiunea Anunțuri a fost postat Ordinul privind modificarea și completarea Ordinului ministrului educației și cercetării privind structura anului școlar 2020-2021


18.03.2021 - În secțiunea Anunturi a fost postat Ordinul privind aprobarea Metodologiei de Înscriere a copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2021-2022 și Calendarul înscrierii, Lista centrelor de evaluare a dezvoltării și un Model de Solicitare nivel de dezvoltare pentru înscrierea în Clasa Pregătitoare


03.03.2021 - În secțiunea Anunturi a fost postată broșura proiectului Inspirație și Pasiune


  07.01.2021 - În secțiunea Anunturi au fost postate informații referitoare la vaccinarea împotriva COVID-19


21.12.2020 - În secțiunea Anunturi/ Cariera au fost postat anuntul de vacantare a postului de Informatician I, începand cu data de 01.01.2021.


24.11.2020 - În secțiunea Anunturi/ Cariera au fost postat rezultatul final la concursul de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției vacante de administrator financiar I/S (contabil șef) 


 24.11.2020 - În secțiunea Anunturi/ Cariera au fost postate rezultatele probei interviu la concursul de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției vacante de administrator financiar I/S (contabil șef) 


23.11.2020 - În secțiunea Anunturi/ Cariera au fost postate rezultatele probei scrise la concursul de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției vacante de administrator financiar I/S (contabil șef)


23.11.2020 - În secțiunea Anunturi/ Cariera au fost postat baremul de corectare proba scrisa la concursul de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției vacante de administrator financiar I/S (contabil șef)